رسیدگی شهرداری و شورای اسلامی شهر حبیب آباد به پارکی که در آن نه چمن بود و نه چیزی که در آن ساخته شده باشد.
این پارک در خیابان شهید مطهری رو به روی شهرداری است و در حال باز سازی و نوسازی است.
تصاویر به شما مفهوم را خواهد رساند.

*رسیدگی و شورای اسلامی شهر حبیب آباد به پیاده روی خیابان شهید مطهری.(رو به روی شهرداری)
*انجام ساخت کف فرش سالن ورزشی شهرداری حبیب آباد.